Visām KLIMATS.LV piedāvātām precēm ir 2 gadu garantija (sākot no pavadzīmes izrakstīšanas dienas). Pavadzīmē tiek uzrādīts preces nosaukums, daudzums, cena un sērijas numurs.

Dažām precēm var tikt pieejama paplašinātā garantija, kas atkarīga no konkrēta ražotāja garantijas nosacījumiem. Saīsinātā garantija ar termiņu 1 gads tiek piemērota precēm kas darbojas smagos ražošanas un tehniskajos apstākļos.

Garantija ir spēkā, ja preces pārdotas un ir uzstādītas Latvijas Republikas teritorijā, ja precēm tiek veiktas regulāras apkopes un citi pasākumi kurus paredz ražotājs. Montāžas speciālists ir līdzatbildīgs garantijas nodrošināšanā, kā arī atbildīgs garantijas remonta veikšanā.

Garantijas nosacījumi nav spēkā, ja:

Pircējs nevar uzrādīt pirkuma apliecinošo dokumentu;
Prece ir patvaļīgi remontēta;
Precei radušies bojājumi, kurus izraisījusi ūdens, vielu, šķidrumu, svešķermeņu vai kukaiņu nokļūšana preces iekšienē (neattiecas uz precēm, kurām norādīts par tās ūdens izturību);
Precei ir radies bojājums ražotāja noteiktajiem standartiem neatbilstoša barojošā sprieguma, telekomunikāciju vai kabeļu tīklu gadījumā;
Prece ir lietota ar nestandarta piederumiem vai rezerves daļām;
Precei ir radušies bojājumi strauju temperatūras svārstību, citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ (putekļi, netīrumi, mitrums u.c.);
Precēm nav veikta regulārā apkope (Piemēram – kondicionieriem, apkures katliem);
Preces bojājums radies dabas stihijas dēļ (plūdi, vētra, zibens spēriens, ugunsgrēks, zemestrīce);
Prece, kas paredzēta personiskām (sadzīves, ģimenes) vajadzībām, izmantota peļņas gūšanai, ražošanas vajadzībām vai citiem neatbilstošiem mērķiem;
Netiek ievēroti lietošanas instrukcijā minētie preces uzstādīšanas un lietošanas noteikumi;
Preces sērijas numurs ir izmainīts, izdzēsts vai to nav iespējams noteikt.